Financiën

Inleiding

Dit overzicht is bedoeld om een tussenstand te geven van de financiële effecten van de eerste tweemaandelijkse rapportage. U vindt hier een samenvatting van alle bekende financiële mutaties per programma/ taakveld en het effect daarvan op het verwacht rekeningresultaat 2018. De financiële mutatie geven we weer met een V (voordeel) en een N (nadeel). Indien een verrekening met een reserve plaatsvindt, geven we de gevolgen weer voor de desbetreffende reserve. Tot slot nemen we de ontwikkeling van de investeringskredieten op en het verloop van de weerstandsratio.

Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Inwonerszaken?

Taakveld

Onderwerp

Mutatie
2018

V / N

Inc/Str

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Volwasseneneducatie

35.250

V

Str

Burgerzaken

Communicatie verkiezingen

6.500

N

Inc

Burgerzaken

Kosten referendum sleepwet

15.000

N

Inc

Volksgezondheid

CAO ontwikkeling GGD Gelderland Zuid

14.250

N

Str

Mutaties saldo lasten programma Inwonerszaken

500

N

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Volwasseneneducatie

35.250

N

Str

Mutatie saldo baten programma Inwonerszaken

35.250

N

Mutaties saldo programma Inwonerszaken

35.750

N

De totale lasten van programma Inwonerszaken nemen met € 500,- toe. De totale baten van programma Inwonerszaken nemen met € 35.250,- af. Per saldo een negatieve mutatie van € 35.750,-.

Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Ruimte?

Taakveld

Onderwerp

Mutatie
2018

V / N

Inc/Str

Geen ontwikkelingen

Mutaties saldo lasten programma Ruimte

Geen ontwikkelingen

Mutatie saldo baten programma Ruimte

Mutaties saldo programma Ruimte

De totale lasten van programma Ruimte blijven gelijk. De totale baten van programma Ruimte blijven gelijk.

Wat zijn de mutaties per taakveld van programma Bedrijfsvoering?

Taakveld

Onderwerp

Mutatie
2018

V / N

Inc/Str

Overhead

Inflatiecorrectie ICT-software (dekking reserve)

7.000

N

Str

Overhead

Automatische incasso bij belastingaanslagen

10.000

N

Str

Overhead

Lias doorontwikkeling

20.000
5.000

N

Str
Inc

Bestuur

Budget rekenkamer

14.000

N

Str

Mutaties saldo lasten programma Bedrijfsvoering

56.000

N

Reserves

Onttrekking reserve t.b.v. kosten I&A-plan

24.000

V

Str

Mutaties saldo baten programma Bedrijfsvoering

24.000

V

Mutaties saldo programma Bedrijfsvoering

32.000

N

De totale lasten van programma Bedrijfsvoering nemen met € 56.000,- toe. De totale baten van programma Bedrijfsvoering nemen met € 24.000,- toe. Per saldo een negatieve mutatie van€ 32.000,-.

Wat zijn de gevolgen voor het verwacht rekeningresultaat 2018?

Mutatie
2018

V / N

Inc/Str

Verwacht rekening resultaat 2018 vastgestelde begroting

7.250

V

Mutatie saldo programma Inwonerszaken

35.750

N

Mutatie saldo programma Ruimte

0

Mutatie saldo programma Bedrijfsvoering

32.000

N

Verwacht rekening resultaat 2018 na eerste tweemaandelijkse rapportage

60.500

N

Ontwikkeling reserves

Besluit

Onderwerp

Mutatie
2018

Huidige stand reserve Informatie & automatiseringsplan 2017- 2021

417.000

Diverse kosten ICT

- 24.000

Verwachte stand per 31/12/2018

393.000

Ontwikkeling investeringskredieten

Geen ontwikkelingen

Ontwikkeling ratio weerstandsvermogen

Bij de behandeling van de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing zegden we u toe de ontwikkeling ratio weerstandsvermogen op te nemen in de tweemaandelijkse rapportages. In de nota gaven we aan dat de ratio 1,42 (ruim voldoende) is. Tegelijk met de nota behandelde u het raadsvoorstel over de sloop van het Klokhuis. U besloot € 190.000,- te onttrekken uit de algemene reserve. Dit heeft invloed op de weerstandscapaciteit. Rekening houden met deze onttrekking en de laatste risico-inventarisatie voor de begroting 2018 daalt de ratio naar 1,36 (voldoende).
Om het moment van schrijven actualiseren we alle risico's voor de jaarstukken 2017. Indien de ratio verandert, melden we dit u in de tweede tweemaandelijkse rapportage over maart/ april.