Ontwikkelingen

Inleiding

Dit is de eerste tweemaandelijkse rapportage 2018. Deze rapportage gaat over de eerste twee maanden van 2018 en is een vervolg op de eerste digitale rapportage 2017. Het raamwerk betreft de begroting 2018. Deze  tweemaandelijkse rapportage rapporteert over de voortgang van de in de begroting opgenomen doelen en prestaties en over eventuele financiële ontwikkelingen/ aandachtspunten.

Deze rapportage heeft een informatief karakter. De tweede rapportage per eind april bieden we ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan. De financiële afwijkingen genoemd in deze rapportage bieden dan opnieuw aan met het verzoek er een begrotingswijziging van te maken. De financiële aandachtspunten in deze rapportage bekijken we bij de tweede tweemaandelijkse rapportage opnieuw. Mocht een financieel aandachtspunt leiden tot een definitieve afwijking dan stellen we ook hiervan voor om de begroting aan te passen.

In de rapportage maken we gebruik van vier symbolen. Ieder symbool geeft de volgende status weer:
 = afgerond
 = op koers
 = bijsturen
 = niet haalbaar

Overige ontwikkelingen
Het kopje ‘overige ontwikkelingen’ is vooral bedoeld om een plekje te geven aan de ontwikkelingen die het college graag met u wil delen. Op dit moment is er nog niks te melden.

Ontwikkelingen bedrijfsvoering
Het kopje 'ontwikkelingen bedrijfsvoering' is vooral bedoeld om een plekje te geven aan de ontwikkelingen: in- & uitstroom, inhuur en ziekteverzuim. Deze onderwerpen waren ook onderdeel van de bestuursrapportages. De onderdelen in- & uitstroom en ziekteverzuim nemen we hieronder op. Het onderdeel inhuur nemen we in de eerstvolgende rapportage op.

  1. In- & uitstroom

Toelichting grafiek 1
In grafiek 1 geven we de instroom en uitstroom van medewerkers in de periode 2014 tot en met december 2017 weer.

In de periode 2014 tot en met 2017 is het aantal fte in dienst bij de Gemeente Buren toegenomen. De grootste stijging van het aantal fte was in 2015 en heeft te maken met het ontstaan van het team Jeugd bij de afdeling Inwonerszaken. Het aantal fte bij de afdeling Bedrijfsvoering en Inwonerszaken neemt verder jaarlijks af en de afdeling Ruimte is gegroeid in de periode 2014 tot en met 2017.  

Grafiek 1

Bron Beaufort

  1. Ziekteverzuim

Toelichting grafiek 2, 3, 4 en 5
In februari 2018 bedroeg het ziekteverzuimpercentage bij de Gemeente Buren 11,67%. Bij de uitsplitsing van het ziekteverzuim per duurklasse valt het hoge verzuimpercentage middellang verzuim op (medewerkers die tussen de 8 en 42 dagen ziek zijn). Die bedraagt bijna 4,96% en ligt daarmee 4,5% hoger dan een jaar geleden in dezelfde periode.
Ook het hoge verzuimpercentage lang verzuim valt op in februari, maar is daarentegen wel dalend ten opzichte van de vorige maand.

Grafiek 2

Bron verzuimmanager   

Grafiek 3

Bron verzuimmanager

Grafiek 4

Bron verzuimmanager

Grafiek 5

Bron verzuimmanager